Biträdande professor/professor, Medier och kommunikation
5 days ago | Closing on Dec 10
Save as favourite
You need to sign in or create an account to save this job
University of Helsinki
Biträdande professor/professor, Medier och kommunikation
University of Helsinki
The University of Helsinki is a motivating, multicultural community with a broad range of international connections and approximately 80 cooperation agreements with universities on different continents.
Visit employer page
JOB DETAILS
Published: 5 days ago
Application deadline: Dec 10
Location: Helsinki, Finland
You need to sign in or create an account to save this job
Please mention that you found this job on Academic Positions when applying.
SHARE THIS JOB

Biträdande professor/professor, Medier och kommunikation

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen
Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands ledande enhet för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning och har det bredaste ämnesutbudet i landet. Fakultetens ämnen klarar sig bra även i internationella jämförelser och är bland de 50 bästa på många områden. Fakulteten har en stark internationell forskningsprofil och internationella utbildningsprogram och studenter. Personalen omfattar 350 anställda och varje år utexamineras ca 350 kandidater, 400 magistrar och över 40 doktorer från fakulteten. Ytterligare information finns på webbplatsen www.helsinki.fi/sv/statsvetenskapliga-fakulteten.

Statsvetenskapliga fakulteten söker en

BITRÄDANDE PROFESSOR / PROFESSOR I MEDIER OCH KOMMUNIKATION

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track-anställning) beroende på meriter och vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i. Ytterligare information finns på webbplatsen https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss/karriarmojlighete...

Anställningen är placerad vid ämnet medier och kommunikation, som utöver den biträdande professur som nu ska tillsättas har två professorer, en biträdande professor och två universitetslektorer. Ämnet har cirka 20 forskare och forskarstuderande. Årligen utexamineras 30–35 magistrar och 2–4 licentiater och doktorer.

Den biträdande professorn och professorn bedriver högklassig internationell forskning, undervisar utgående från sin forskning samt handleder uppsatser och doktorsavhandlingar. Den som anställs förutsätts också medverka i doktorsutbildningen och utvecklingen av undervisningen samt skaffa forskningsfinansiering.

BEHÖRIGHETSVILLKOR

Av den som anställs som biträdande professor krävs doktorsexamen, ha förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och med publikationer eller på annat sätt visad förmåga till och motivation för en universitetskarriär.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av att leda vetenskaplig forskning, förmåga att meddela högklassig undervisning som baserar sig på forskning, förmåga att vara handledare för lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap.

Enligt universitetsförordningen krävs att den som utses till biträdande professor behärskar finska. Dessutom krävs minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. En framgångsrik skötsel av arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska, eftersom den som anställs till uppgiften också undervisar i det engelskspråkiga magisterprogrammet Global Politics and Communication. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper. Av en utlänning eller en finsk medborgare som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska förutsätts att han eller hon är beredd att lära sig finska. Arbetsgivaren stöder språkstudierna.

ANSTÄLLNINGSKRITERIER

Vid bedömningen av de sökande värdesätter vi i synnerhet meriter inom forskning och undervisning i medieforskning och offentlighetsforskning. Kännedom om samhällsteorier och förmåga att samarbeta med andra forskare inom områdena samhälle, kultur och politik är också en fördel.

Vid bedömningen av den sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera undervisningsmaterial, andra meriter inom verksamhet som lärare och vid behov ett undervisningsprov samt deltagande i utbildningen av doktorander. Dessutom beaktas den sökandes aktivitet inom forskarsamfundet, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag samt ledarskaps- och interaktionsförmåga.

LÖNESÄTTNING

Lönen grundar sig på kravnivå 8–10 (professor) och 7 (biträdande professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Bruttoårslönen för anställningen som professor är ca 64 000–96 000 euro och 50 000–68 500 euro för anställningen som biträdande professor beroende på vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i samt på de vetenskapliga meriterna.

INLÄMNING AV ANSÖKAN

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR.

Till ansökan ska följande dokument på engelska bifogas i ett enda PDF-dokument:

• Meritförteckning
• En numrerad publikationsförteckning där 5 publikationer som är de mest betydelsefulla för denna anställning har märkts ut med fetstil
• En fritt formulerad redogörelse (högst tre sidor) för den sökandes vetenskapliga verksamhet (verksamhet i forskarsamfundet, anskaffning av forskningsfinansiering och internationellt vetenskapligt arbete)
• En redogörelse för undervisningserfarenhet och undervisningsmeriter (högst 3 sidor)
• En kort (1–2 sidor) redogörelse för hur den sökande planerar att främja och utveckla sin forskning och välja inriktning för sin vetenskapliga verksamhet om hen utses till professor/biträdande professor.

Närmare information om merit- och publikationsförteckningen och hur man presenterar undervisningsmeriter finns på webbplatsen: www.helsinki.fi/en/faculty-of-social-sciences/faculty/applying-for-teach....

De sökande ombeds vara beredda att på fakultetens begäran efter ansökningstiden välja 5 publikationer från sin publikationsförteckning som kan sändas till de sakkunniga. De sökande ska bifoga publikationerna till sin ansökan i universitetets elektroniska rekryteringssystem, om de separat ombeds göra detta efter ansökningstiden.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information om anställningen ges av prefekten för Institutionen för socialvetenskap Keijo Rahkonen, keijo.rahkonen(at)helsinki.fi

Ansökningslänk

https://rekry.helsinki.fi/sap/bc/erecruiting/posting_apply?param=cG9zdF9pbnN0X2d...

An­sök­nings­ti­den går ut

söndag, december 10, 2017

Continue reading
You need to sign in or create an account to save this job

40 JOBS FROM THIS EMPLOYER

University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on Dec 10
Post-Doctoral Position In Computational Method
The University of Helsinki is a leading Nordic university with a strong life science research. An international academic community with a critical outlook and a creative attitude is aiming to build a better future together. Helsinki Institute of Life Science, HiLIFE, is a new...
University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on Dec 18
Professor, Macroeconomics
The University of Helsinki – among the best in the world Founded in 1640, the University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. The University of Helsinki is an international academic community of 40,000 students and staff...
University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on Dec 17
Assistant professor / Associate professor / Professor in Pediatrics
The Faculty of Medicine conducts high-quality research and provides research-based undergraduate and postgraduate education in medicine, dentistry, psychology and logopedics. The Faculty of Medicine at the University of Helsinki is located in the Meilahti Campus, offering...
University of Helsinki
University of Helsinki
Location: Helsinki, Finland | Closing on Dec 12
Assistant Professor/Associate Professor/Professor of study of religions
The University of Helsinki – among the best in the world Founded in 1640, the University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. The University of Helsinki is an international academic community of 40,000 students and staff...

SIMILAR JOBS

Tenure track position in Communication Studies
University of Vaasa
Published 4 days ago